8 As 49/2013-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: CV Petrol, a. s., se sídlem Pražská 344, Dolní Břežany, zastoupeného JUDr. Alešem Staňkem, Ph.D., advokátem se sídlem Národní 365/43, Praha 1, proti žalované: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 11. 2011, čj. ČOI 86138/11/O100/1000/11/Be/Št, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2013, čj. 10 A 373/2011-45,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 1. 8. 2011, čj. 10/0980/10/11/II, Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (dále jen inspektorát ), uložila žalobci pokutu ve výši 500 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozhodnutím ze dne 2. 11. 2011, čj. ČOI 86138/11/O100/1000/11/Be/Št, žalovaná změnila k odvolání žalobce rozhodnutí inspektorátu tak, že snížila uloženou pokutu na 300 000 Kč. Ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdila.

3. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 7. 5. 2013, čj. 10 A 373/2011-45, zamítl.

4. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

5. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

6. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

7. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 22. 7. 2013, čj.-13. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 8. 8. 2013, soudem určená lhůta 2 týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 22. 8. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

8. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

9. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu