8 As 45/2008-169

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobkyně: J. Ž., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, Pardubice, Čechovo nábřeží 1791, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2003, čj. O-34/143/2003, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 28. 11. 2007, čj. 52 Ca 28/2007-118,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 20. 7. 2003, doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové, se žalobkyně ve správním soudnictví domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2003, čj. O-34/143/2003 a ze dne 17. 6. 2003, čj. O-35/143/2003.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 22. 3. 2004, byla věc žaloby proti uvedenému rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2003 vyloučena k samostatnému projednání a je nyní vedena pod sp. zn. 52 Ca 28/2007.

Usnesením krajského soudu ze dne 28. 11. 2007, čj. 52 Ca 28/2007-118 bylo vysloveno, že soud nepřipouští zastoupení žalobkyně obecnou zmocněnkyní I. K. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále též stěžovatelka ) kasační stížnost.

Krajský soud usnesením ze dne 25. 1. 2008, čj. 52 Ca 28/2007-122, vyzval stěžovatelku k předložení plné moci advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně k podání žádosti o ustanovení právního zástupce a to ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Na tuto výzvu stěžovatelka nereagovala, pouze následně vznesla námitku podjatosti, o které rozhodl Nejvyšší správní soud (usnesení ze dne 23. 7. 2008, čj. Nao 53/2008-136).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi, ani nepožádala o ustanovení zástupce. Nedostatek zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu