8 As 43/2008-109

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Mazancem v právní věci žalobce: Mgr. V. K., zastoupený JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem ul. 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalovaným: 1) Úřad městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, Praha 1, 2) Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, odboru výstavby, ze dne 19. 4. 2007, čj. Výst. 121090/2006-HS-1/660, a proti sdělení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 29. 2. 2008, čj. S-MHMP 61210/2008/OST/D1/He, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2008, čj. 9 Ca 178/2008-28,

takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2010, čj.-105, s e v y p o u š t í .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. 7. 2010, čj.-105, Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2008, čj. 9 Ca 178/2008-28.

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že vinou písařské chyby se neshoduje výrok II. usnesení s odůvodněním.

Došlo k tomu tím, že v rozporu s protokolem o hlasování, se závěry uvedenými v odůvodnění a správně vyhotoveným konceptem usnesení byl při grafické tvorbě konečné formy rozhodnutí překopírován výrok II. staré verze konceptu rozhodnutí, který však součástí odhlasovaného usnesení nebyl. Proto bylo třeba vzniklou chybu výrokové části opravit.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. srpna 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu