8 As 42/2008-65

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a organizační, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2008, čj. JMK 7390/2008, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, ze dne 29. 5. 2008, čj. 29 Ca 92/2008-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Vyškov ze dne 5. 12. 2007, čj. MV 48660/2007, kterým městský úřad zamítl návrh žalobce na ochranu pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji usnesením označeným v záhlaví odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 7. 2008 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s.). Krajský soud poté zaslal usnesení stěžovateli znovu a ten je dne 27. 8. 2008 převzal.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl pátek 11. 7. 2008, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 25. 7. 2008. Stěžovatel podal kasační stížnost elektronicky dne 11. 9. 2008 a osobně ji téhož dne podal i u krajského soudu. Kasační stížnost tak byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, současně platí, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud nad rámec nutného odůvodnění podotýká, že lhůta marně uplynula i od fyzického převzetí usnesení stěžovatelem, neboť počítáno od 27. 8. 2008 by tato lhůta uplynula dne 10. 9. 2008.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud v souvislosti s odmítnutím kasační stížnosti nerozhodoval o soudním poplatku (§ 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2008

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu