8 As 40/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2014, čj. MV 117234-6/ODK-2014, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 3. 3. 2015, čj. 52 A 21/2015-215,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje rozhodnutím ze dne 16. 7. 2014, čj. KrÚ 47655/2014, nevyhověl námitce podjatosti vznesené žalobcem v řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Žalovaný zamítl odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 18. 12. 2014, čj. MV-117234-6/ODK-2014.

3. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, který ji usnesením ze dne 3. 3. 2015, čj. 52 A 21/2015-215, odmítl.

4. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

5. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 4. 2015, čj.-16, zamítl žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a zároveň jej vyzval, aby ve stanovené lhůtě zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Soud poučil stěžovatele o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

6. Usnesení čj.-16 bylo stěžovateli doručeno v pondělí dne 27. 4. 2015 (viz doručenka připojená k č. listu 21 soudního spisu), soudem určená lhůta pro zaplacení soudního poplatku za použití § 40 odst. 3 s. ř. s. marně uplynula v pondělí dne 4. 5. 2015. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s.

8. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. května 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu