8 As 4/2009-25

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajské státní zastupitelství Brno, se sídlem Mozartova 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 1 SIN 3/2008, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2008, čj. 29 Ca 164/2008-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Brně rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 1 SIN 3/2008. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. 10. 2008, čj. 29 Ca 164/2008-13, žalobu odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Uzavřel přitom, že kasační stížnost nebyla podána včas a je proto nepřípustná.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení usnesení se podle § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené stěžovateli dne 14. 11. 2008. Fakticky stěžovatel usnesení na poště převzal dne 19. 11. 2008.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Podle § 37 odst. 2 věty první s. ř. s. lze podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl pátek 14. 11. 2008, byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 28. 11. 2008. Přitom je nutno uvést, že den faktického doručení písemného vyhotovení usnesení je z hlediska běhu lhůty pro podání kasační stížnosti nepodstatný. Stěžovatel podal kasační stížnost v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona ve středu dne 3. 12. 2008. Kasační stížnost tak byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, současně platí, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), krajský soud pak tuto vadu před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu neodstraňoval (§ 108 odst. 1 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud ovšem postupu krajského soudu přitakal, protože s ohledem na zjevnou opožděnost kasační stížnosti by byla výzva stěžovateli k odstranění nedostatku zastoupení ryze formálním, resp. formalistickým, úkonem.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu