8 As 39/2012-27

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: PETRA TOUR s. r. o., se sídlem Karla IV. č.p. 92/1, České Budějovice, proti žalované: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 4. 2008, čj. ČOI 2113/2008/0100/2000/2008/Be/Št, o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2011, čj. 6 Ca 211/2008-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10. 4. 2008, čj. ČOI 2113/2008/0100/2000/2008/Be/Št, žalovaná zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutí České obchodní inspekce, Inspektorátu Jihočeského a Vysočiny, ze dne 21. 12. 2007, čj. ČOI 1633/2007/2000/R519/ZOS, kterým byla žalobci podle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta ve výši 12 000 Kč. Žalobce napadl rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 22. 7. 2011, čj. 6 Ca 211/2008-23, zamítl.

Jménem žalobce podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost advokátka JUDr. Jaroslava Krybusová. Zároveň s tím soudu předložila i plnou moc (založena v soudním spisu na čísle listu 40), ve které byl ovšem za zmocnitele označen jednatel žalobce jako fyzická osoba a ani dále v textu plné moci nebylo upřesněno, že by plnou moc udělil v postavení statutárního orgánu žalobce. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 20. 3. 2012, čj.-17, vyzval JUDr. Jaroslavu Krybusovou, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí doložila své oprávnění zastupovat žalobce jako právnickou osobu v řízení o kasační stížnosti. Výše označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jí bylo doručeno dne 26. 3. 2012.

Dne 10. 4. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno sdělení JUDr. Jaroslavy Krybusové, datované ke dni 27. 3. 2012, že žalobce na kasační stížnosti netrvá a předpokládá, že řízení bude zastaveno.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že přes výzvu Nejvyššího správního soudu nebylo v řízení prokázáno oprávnění JUDr. Jaroslavy Krybusové podat jménem žalobce kasační stížnost. Zdejší soud proto vycházel z toho, že JUDr. Jaroslava Krybusová podala kasační stížnost svým jménem.

Ve smyslu § 102 s. ř. s. je k podání kasační stížnosti aktivně legitimován účastník řízení před městským soudem či osoba zúčastněná na tomto řízení. Ze spisového materiálu je přitom zcela zřejmé, že JUDr. Jaroslava Krybusová neměla v řízení o žalobě postavení účastníka řízení, ani zde nevystupovala jako osoba zúčastněná na řízení. JUDr. Jaroslava Krybusová tedy zjevně nebyla aktivně legitimována k podání kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že v posuzované věci podala kasační stížnost osoba k tomu zjevně neoprávněná. Z uvedeného důvodu zdejší soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Podle věty druhé uvedeného ustanovení je sice možné přiznat navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení, avšak pouze v případě zpětvzetí návrhu z důvodu pozdějšího chování žalovaného či zastavení řízení pro uspokojení navrhovatele. K tomu ovšem v projednávané věci nedošlo.

V návaznosti na výše uvedené závěry lze dovodit, že pokud sám žalobce uhradil na účet soudu poplatek ve výši 5000 Kč (viz záznam o složení založený na čísle listu 45), zaplatil jej, ačkoliv k tomu nebyl povinen. V souladu s § 10 odst. 1 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) proto Nejvyšší správní soud tímto usnesením rozhodl také o vrácení zaplaceného soudního poplatku v plné výši žalobci.

Závěrem a nad rámec nutného odůvodnění Nejvyšší správní soud podotýká, že kdyby JUDr. Jaroslava Krybusová doložila řádnou plnou moc pro zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti, soud by vzhledem k obsahu podání ze dne 27. 3. 2012 řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 37 odst. 4 s. ř. s. a § 120 s. ř. s.]. V takovém případě by ovšem v souladu s § 10 odst. 3 věty první zákona o soudních poplatcích vrátil žalobci zaplacený soudní poplatek snížený o 20% jeho výše.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. dubna 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu