8 As 35/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) LONDA spol. s r. o., se sídlem Křemencova 4, Praha 1, zastoupen JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, b) RADIO BONTON a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupen JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 4/1936, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Star Promotion, s. r. o., se sídlem Na Žertvách 132/24, Praha 8, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/353/zab/Sta, čj. STR/274/2013, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2013, čj. 5 A 35/2013-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/353/zab/Sta, čj. STR/274/2013, vydala provozovateli Star Promotion s.r.o. osvědčení o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO HEY Praha spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz /200 W.

[2] Žalobci napadli rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 23. 5. 2013, čj. 5 A 35/2013-42, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti zrušujícímu rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost. Podáním ze dne 11. 6. 2013, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 6. 2013, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož v posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení pak Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu pouze těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jim soud uložil; případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě však Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení splnění žádné povinnosti, v souvislosti s níž by jí vznikly náklady, neuložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. června 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu