8 As 33/2006-209

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce M. Š., zastoupeného JUDr. Miluší Jiráskovou, advokátkou v Praze 2, Ditrichova 4, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, Praha 1, Těšnov 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2004, čj. 40860/2004-11000, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2005, čj. 10 Ca 46/2005-155,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokátky Miluše Jiráskové se určuje částkou 2400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ministr zemědělství České republiky rozhodnutím ze dne 14. 12. 2004, čj. 40860/2004-11000, zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 4. 10. 2004, čj. 22307/2004-17210, ve věci nařízení odebrání čtyř kusů koní podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění dalších předpisů, a toto rozhodnutí potvrdil. Uvedeným rozhodnutím Ministerstva zemědělství bylo v mimoodvolacím řízení zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 24. 3. 2004, čj. 3170/37885/04-OŽP-ZP, jímž bylo zrušeno rozhodnutí městského úřadu ze dne 19. 12. 2003, čj. ŽP 647/03, evid.č. 3762/03, a řízení bylo zastaveno.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který usnesením ze dne 1. 2. 2005, čj. 44 Ca 8/2005-10, postoupil věc Městskému soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 24. 11. 2005, čj. 10 Ca 46/2005-155, žalobu zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

Ze soudního spisu vyplývá, že písemné vyhotovení rozsudku se podle § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené žalobci dne 6. 1. 2006. Fakticky žalobce převzal rozsudek na poště dne 11. 1. 2006.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynutím toho dne, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Kasační stížnost se podle § 106 odst. 4 s. ř. s. podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl pátek 6. 1. 2006, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 20. 1. 2006. Přitom je nutno uvést, že den faktického doručení písemného vyhotovení rozsudku je z hlediska běhu lhůty pro podání kasační stížnosti irelevantní. Kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě teprve ve čtvrtek 25. 1. 2006.

Nejvyšší správní soud odmítl z uvedených důvodů kasační stížnost jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1x 2100 Kč za jeden úkon právní služby (převzetí a příprava věci) a dále 1x 300 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu