Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: Kalendář Liberecka, spol. s r. o., se sídlem Liberec, Papírová 537, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Praha 10, Krátká 10, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Rádio Podještědí s. r. o., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, zastoupené Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou v Praze 8, Sokolovská 49/5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 1. 2005, čj. Ru/206/04, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2005, čj. 9 Ca 39/2005-48, takto:

Návrh osoby zúčastněné na řízení na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění: Městský soud v Praze (rozsudkem ze dne 6. 5. 2005, čj. 9 Ca 39/2005-48) zrušil rozhodnutí žalované (ze dne 13. 1. 2005, čj. Ru/206/04), a to ve výroku I. a ve výroku II. bodě 8 s tím, že v ostatních bodech výroku II. zůstává rozhodnutí žalované nedotčeno. Výrokem I. správního rozhodnutí žalovaná udělila Rádiu Podještědí s. r. o. (osobě zúčastněné na řízení) licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru v rozhodnutí specifikovaných technických parametrů. Výrokem II. téhož rozhodnutí, pod body 1-21, žalovaná zamítla žádosti ostatních 21 žadatelů o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru týchž technických parametrů (žádost žalobce byla zamítnuta pod bodem 8). Městský soud rozsudek odůvodnil tím, že z napadeného správního rozhodnutí je zřejmé, jak žalovaná odůvodnila výrok I., napadené rozhodnutí však nesplňuje zákonem předepsané náležitosti co do odůvodnění výroku II. Rozhodnutí bylo zrušeno v rozsahu výroku I. a výroku II. bodě 8, které se žalobce dotýkají. Městský soud nezrušil správní rozhodnutí v rozsahu celého výroku II., neboť shledal, že s výjimkou bodu 8 se právního postavení žalobce nedotýká. Co do procesního postupu, městský soud přípisem ze dne 23. 3. 2005 vyrozuměl Rádio Podještědí s. r. o. o probíhajícím řízení a vyrozuměl jej podle § 34 odst. 2 s. ř. s. o možnosti uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Přípisem ze dne 5. 4. 2005 Rádio Podještědí s. r. o. vstoupilo do řízení jako osoba zúčastněná. Osoba zúčastněná na řízení (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu včas podanou kasační stížností, kterou namítla nezákonnost napadeného rozsudku s tím, že správní rozhodnutí není nepřezkoumatelné; dále tvrdila nezákonnost zrušení výroku o udělení licence, který byl řádně odůvodněn; a uzavřela, že byla narušena právní jistota stěžovatelky, která v dobré víře ve své oprávnění provozovat rozhlasové vysílání toto vysílání připravuje. Stěžovatelka vznesla rovněž námitku litispendence a námitku věci pravomocně rozhodnuté, neboť Městský soud v Praze již dne 22. 4. 2005 v jiné věci (vedené pod sp. zn. 5 Ca 40/2005 o žalobě jiného uchazeče) rozhodl o zrušení výroku I. téhož správního rozhodnutí. Stěžovatelka dále požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud může podle § 107 s. ř. s., za použití § 73 odst. 2-4 s. ř. s. přiznat odkladný účinek mj. jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu (za splnění dalších zákonných podmínek). V této souvislosti je nutné zmínit, že právní následky rozsudku městského soudu ve vztahu ke stěžovatelce jsou představovány především zrušením výroku I. správního rozhodnutí, o udělení licence stěžovatelce. Jak shora uvedeno, stěžovatelka vznesla mj. námitku věci pravomocně rozhodnuté s tím, že výrok I. správního rozhodnutí byl zrušen již rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2005, sp. zn. 5 Ca 40/2005. Stěžovatelka podala kasační stížnost rovněž proti posledně jmenovanému rozsudku městského soudu. Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost již zamítl rozsudkem ze dne 9. 2. 2006 ve věci vedené pod sp. zn. 7 As 54/2005. Výrok I., který městský soud v jiném řízení zrušil, je tedy i nadále zrušen. Za dané situace je pak zřejmé, že přiznání odkladného účinku v nyní posuzované věci nemůže právní postavení stěžovatelky ovlivnit. Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. března 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu