8 As 31/2013-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: P. H., zastoupené JUDr. Marcelou Scheeovou, advokátkou se sídlem Štupartská 4, Praha 1, proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, se sídlem Brno-střed, Pisárky, Květná 504/15, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2012, čj. BL902-5/99/10/9/2012-SŘ, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 2. 2013, čj. 10 A 111/2012-63, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 4. 2013, čj. 10 A 111/2012-66,

takto:

I. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2013, čj. 8 As 31/2013-34, se zrušuje.

II. Řízení s e z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobkyni se vr a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4800 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně žalobkyně JUDr. Marcely Scheeové, advokátky se sídlem Štupartská 4, Praha 1-Staré Město, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl usnesením ze dne 6. 2. 2013, čj. 10 A 111/2012-63, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 4. 2013, čj. 10 A 111/2012-66, tak, že ZIMBO CZECHIA, s. r. o., se sídlem Na Zátorách 8, Praha 7, není osobou zúčastněnou na řízení o žalobě, kterou podala žalobkyně (stěžovatelka) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2012, čj. BL902-5/99/10/9/2012-SŘ. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost a současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 odst. 1 s. ř. s.

[2] Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti usnesením ze dne 22. 7. 2013, čj.-34, tak, že kasační stížnost odmítl, neboť byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Dále rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Nejvyšší správní soud nepřistoupil k doručování tohoto usnesení, neboť předtím, než tak mohl učinit, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. Učinila tak podáním, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 7. 2013. Ke zpětvzetí kasační stížnosti tak došlo ještě před tím, než bylo usnesení o odmítnutí kasační stížnosti doručeno účastníkům řízení, a než jím byl Nejvyšší správní soud vázán [srov. § 55 odst. 1 a odst. 2 s. ř. s.].

[3] Za této procesní situace proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že usnesení o odmítnutí kasační stížnosti zrušil a řízení následně zastavil podle § 47 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. z důvodu zpětvzetí kasační stížnosti.

[4] O návrhu, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek podle § 107 odst. 1 s. ř. s., Nejvyšší správní soud nerozhodoval, neboť zpětvzetím kasační stížnosti odpadl důvod pro rozhodnutí o odkladném účinku.

[5] O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatelka uhradila spolu s podáním kasační stížnosti soudní poplatek, včetně poplatku z návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v účinném znění platí, že soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Řízení bylo zastaveno před prvním jednáním. Soud proto rozhodl o vrácení soudního poplatku sníženého o 20 %, tedy ve výši 4 800 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu