8 As 31/2009-113

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) Ing. M. H., b) Z. H., oba zastoupeni JUDr. Richardem Halškou, advokátem se sídlem Praha 7, Partyzánská 26, proti žalovanému: Krajský Úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, a osob zúčastněných na řízení: 1) JUDr. M. D., 2) PhDr. S. P., v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2008, čj. 9 Ca 233/2007-55, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti žalobců s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

Odůvodnění:

Rozhodnutím stavebního úřadu Štěchovice datovaným dnem 22. 1. 2006, č. 1084/05-0066/07/Š, bylo žalobcům (dále též stěžovatelům ) nařízeno odstranění části rekreační chaty evid. č. X dále blíže specifikované v tomto rozhodnutí a odstranění venkovní architektury-zpevněné plochy se zahradním krbem provedené na hranicích pozemků p. č. X a p. č. X k. ú. M.

Rozhodnutím Krajského Úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení ze dne 19. 4. 2007, čj. 52603/2007/KUSK, byly v rozhodnutí správního orgánu prvého stupně provedeny dílčí změny (úprava chybného data rozhodnutí a bodu 2 výroku), s tím, že i v ostatním zůstává výrok rozhodnutí beze změny.

Žalobu podanou u Městského soudu se stěžovatelé domáhali přezkoumání a zrušení tohoto (posledně uvedeného) správního rozhodnutí. Městský soud usnesením ze dne 16. 102007, čj. 9 Ca 233/2007-34 přiznal žalobě odkladný účinek. Rozsudkem ze dne 8. 10. 2008, čj. 9 Ca 233/2007-55, byla žaloba zamítnuta.

Stěžovatelé se kasační stížností domáhají přezkoumání a zrušení tohoto rozsudku. Zároveň navrhli, aby Nejvyšší správní soud přiznal žalobě (zřejmě míněno kasační stížností) odkladný účinek, neboť výkon napadeného rozhodnutí by znamenal pro žalobce nevratitelnou újmu, a de facto by se tak celé řízení stalo bezpředmětným.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti se zabýval uplatněnými stížními důvody a pouze s poukazem na tuto část vyjádření uvedl, že navrhuje aby soud nepřiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Osoby zúčastněné na řízení se k vlastnímu návrhu na přiznání odkladného účinku nevyjádřily.

Podle § 104 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však na návrh stěžovatele může přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně.

Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Nařízení odstranění stavby je jedním z typických případů, kdy by neprodlený výkon mohl pro žalobce znamenat nenahraditelnou újmu. Z dosavadního průběhu řízení nevyplývají žádné skutečnosti, které by ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. vylučovaly přiznání odkladného účinku. Proto bylo návrhu žalobců vyhověno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. července 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu