8 As 29/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: DOGROSE, a. s., se sídlem nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2012, čj. MHMP 832810/2012/ODA, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2013, čj. 9 A 183/2012-40,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Žalobce podal u Městského soudu v Praze návrh na zrušení usnesení tohoto soudu ze dne 20. 12. 2012, čj. 9 A 183/2012-13, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2012, čj. MHMP 832810/2012/ODA.

2. Městský soud zamítl návrh usnesením ze dne 16. 4. 2013, čj. 9 A 183/2012-40.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností.

4. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 16. 5. 2013, čj.-9. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v kasační stížnosti uvedl,

že jej zastupuje Mgr. Hnilicová jako členka představenstva a zároveň zpochybnil, že by jej Mgr. Hnilicová zastupovala jako advokátka v řízení před městským soudem, Nejvyšší správní soud nechtěl předjímat posouzení této otázky, které souvisí s věcným posouzením kasační stížnosti, již ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, proto zaslal toto usnesení přímo stěžovateli i Mgr. Hnilicové. Předmětné usnesení bylo stěžovateli i Mgr. Hnilicové doručeno dne 22. 5. 2013, soudem určená lhůta 2 týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 5. 6. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. června 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu