8 As 24/2013-11

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: N. T. T., zastoupeného Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 31. 7. 2009, čj. CPR-2535-1/ČJ-2009-9CPR-C220, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2013, čj. 8 Ca 221/2009-53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 22. 12. 2008, čj. SCPP-7707/ČJ-2008-0462PL-C, Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, neprodloužila žalobci platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

2. Odvolání žalobce Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, zamítla rozhodnutím ze dne 31. 7. 2009, čj. CPR-2535-1/ČJ-2009-9CPR-C220.

3. Žalobce napadl rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 26. 2. 2013, čj. 8 Ca 221/2009-53, zamítl.

4. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu blanketní kasační stížností ze dne 8. 4. 2013.

5. Podáním ze dne 16. 4. 2011 stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

6. S ohledem na zpětvzetí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud neodstraňoval její vady, ani nevyzýval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost. Takový postup by byl s ohledem na nutné zastavení řízení o kasační stížnosti ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

7. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. dubna 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu