8 As 212/2017-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: DPÚK a. s., se sídlem Lumiérů 181/41, Praha 5, zastoupené JUDr. Ivou Berkovou, advokátkou se sídlem Na Doubkové 1281/2, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2017, čj. MF-28279/2016/1203-9, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2017, čj. 5 Af 33/2017-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám její zástupkyně JUDr. Ivy Berkové, advokátky, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze rozhodl o postoupení věci k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému.

[2] Usnesení městského soudu napadla žalobkyně (dále stěžovatelka ) v zákonné lhůtě kasační stížností; tu následně vzala zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) část věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. se tato ustanovení přiměřeně požijí i pro řízení o kasační stížnosti.

[4] V posuzované věci vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce podáním doručeným soudu dne 4. 10. 2017 kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Učinila tak v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelka zaplatila na základě nesprávné výzvy soudu (viz shodně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2017, čj. 9 As 282/2017-41), a proto Nejvyšší správní soud rozhodl o jeho vrácení podle § 10 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, ve smyslu § 10a odst. 1 téhož zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. října 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu