8 As 211/2017-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci navrhovatele: M. H., zast. Mgr. Stanislavem Bodlákem, advokátem se sídlem Sobotín 270, Petrov nad Desnou, proti odpůrci: obec Pavlov, se sídlem Pavlov 42, Mohelnice, zast. Mgr. Ing. Jánem Bahýľem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, o zrušení opatření obecné povahy ze dne 12. 3. 2014, č. 01/2014, ve věci územního plánu obce Pavlov, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 29. 6. 2017, čj. 73 A 6/2017-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel (dále jen stěžovatel ) podal dne 12. 9. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2017, čj.-11, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce 19. 9. 2017; konec lhůty proto připadl na 19. 10. 2017 (čtvrtek). O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě důvody kasační stížnosti nedoplnil, a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[2] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 25. října 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu