8 As 21/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: RNDr. J. Č., zastoupeného Mgr. Alešem Miklem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, Jihlava, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 4. 2010, čj. 04532-11/2009-ERU, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2011, čj. 62 A 6/2010-87,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. 12. 2011, čj. 62 A 6/2010-87, zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 4. 2010, čj. 04532-11/2009-ERU. Rozsudek byl doručen zástupci žalobce Mgr. Aleši Miklovi v pondělí dne 2. 1. 2012, jak vyplývá z doručenky založené u čl. 94 spisu krajského soudu.

Žalobce brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, doručenou krajskému soudu elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem dne 17. 1. 2012 ve 21:08:16 hod., jak vyplývá z identifikátoru elektronického podání na čl. 101 spisu krajského soudu. Stěžovatel přitom pouze uvedl, že podává prostřednictvím svého právního zástupce blanketní odvolání, které odůvodní ve lhůtě 30 dnů .

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska její přípustnosti. Uzavřel přitom, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Bylo-li napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno zástupci žalobce v pondělí dne 2. 1. 2012, uplynula lhůta pro podání kasační stížnosti v pondělí dne 16. 1. 2012 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost podaná dne 17. 1. 2012 je tedy opožděná, zmeškání lhůty přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto musel kasační stížnost odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

S ohledem na opožděnost kasační stížnosti (jakkoliv nazvané zástupcem žalobce odvolání) Nejvyšší správní soud neodstraňoval její vady, ani nevyzýval žalobce k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost. Takový postup by totiž byl s ohledem na nutné odmítnutí kasační stížnosti pro její opožděnost ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. března 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu