8 As 198/2017-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, o žalobě proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2017, čj. 22 A 92/2017-12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 2017, čj. 22 A 132/2017-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 10. 8. 2017, čj. 22 A 132/2017-7, kterým Krajský soud v Ostravě odmítl žalobcovu žalobu směřující proti usnesení téhož krajského soudu ze dne 25. 5. 2017, čj. 22 A 92/2017-12.

[2] Nejvyšší správní soud po přezkoumání podmínek řízení dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu čj. 10 As 95/2017-10, čj. 4 As 72/2017-10 a čj. 7 As 240/2017-13).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně 6. září 2017

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu