8 As 195/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: J. P., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2016, čj. 25376-2/2016-900000-304.5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2017, čj. 20 A 24/2016-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen k rukám jeho zástupce z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Celní úřad pro Moravskoslezský kraj rozhodnutím ze dne 24. 10. 2014, čj. 46463-4/2014-570000-12, uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a uložil žalobci pokutu ve výši 3 000 Kč.

[2] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím žalobcovo odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zamítl pro opožděnost. Proti rozhodnutí žalovaného se žalobce bránil žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 17. 8. 2017, čj. 20 A 24/2016-24, zamítl.

[3] Proti rozsudku krajského soudu se žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil blanketní kasační stížností. Navrhl napadený rozsudek zrušit a věc vrátit krajskému soudu k dalšímu řízení.

[4] Stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala žádnou konkrétní kasační námitku, z níž by vyplýval okruh přezkumu napadeného usnesení. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele vyzval podle § 106 odst. 1 s. ř. s. usnesením ze dne 4. 9. 2017, čj.-10, k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. K tomu stanovil stěžovateli lhůtu jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). Současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[5] Usnesení kasačního soudu čj.-10, bylo dne 7. 9. 2017 (čtvrtek) doručeno zástupci stěžovatele, jehož si k zastupování v řízení o kasační stížnosti zvolil. Lhůta k odstranění vad kasační stížnosti marně uplynula v pondělí 9. 10. 2017 (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Stěžovatel v této lhůtě vytčené vady kasační stížnosti neodstranil.

[6] Kasační stížnost, která neobsahuje uvedení žádného určitého důvodu, pro nějž stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu, nelze projednat. Tento nedostatek stěžovatel přes výzvu soudu v zákonné lhůtě neodstranil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8] Stěžovatel při podání kasační stížnosti zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích [b]yl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek . Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl, aniž by jednání nařizoval, proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Ve smyslu § 10a zákona o soudních poplatcích bude stěžovateli soudní poplatek vrácen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám jeho zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu