8 As 191/ 2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: SAMMAX company s. r. o., se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6, zastoupené Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 1659/4, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2017, čj. 42/2017-190-TAXI/3, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2017, čj. 11 A 106/2017-21,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Usnesení městského soudu napadla žalobkyně (dále stěžovatelka ) v zákonné lhůtě kasační stížností; tu následně vzala zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) část věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. se tato ustanovení přiměřeně požijí i pro řízení o kasační stížnosti.

[4] V posuzované věci vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce podáním doručeným soudu dne 4. 9. 2017 kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Učinila tak v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. září 2017

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu