8 As 17/2010-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: a) Dr. J. W., b) M. W., zastoupeni JUDr. Jaroslavem Ortmanem, advokátem AK Praha 6, Španielova 1267, pracoviště Hořovice, Husovo nám. 65/2, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2009, čj. 005713/2009/KUSK, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2009, čj. 11 Ca 68/2009-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobci (dále též stěžovatelé ) domáhali přezkoumání a zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného správního orgánu.

Městský soud usnesením ze dne 21. 8. 2009, čj. 11 Ca 68/2009-20, žalobu odmítl a současně rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelé brojí proti tomuto usnesení kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Ze soudního spisu vyplynulo, že usnesení městského soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelů v pátek 4. 9. 2009. Tento den začala také běžet lhůta pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem lhůty byl pátek 18. 9. 2009, stěžovatelé však předali kasační stížnost k poštovní přepravě dne 2. 10. 2009, tedy opožděně.

Nedodržení lhůty pro podání kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnul.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. března 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu