8 As 155/2015-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. L. D., zastoupeného Mgr. Petrem Drapákem, advokátem se sídlem Malá Štěpánská 1932, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) J. D., II) Ing. P. V. a III) Ing. E. V., IV) E. J. T. a V) Ing. M. T., oba zastoupeni Mgr. et Mgr. Miroslavou Pavlů, advokátkou se sídlem Letohradská 755, Praha 7, VI) J. P. a VII) H. P., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2013, čj. 058011/2013/KUSK-DOP/Pik, v řízení o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení IV) a V) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2015, čj. 46 A 79/2013-70,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Výrokem I. rozhodnutí ze dne 25. 7. 2013, čj. 058011/2013/KUSK-DOP/Pik (dále napadené rozhodnutí ), Krajský úřad Středočeského kraje (dále žalovaný ) změnil k odvolání osob zúčastněných na řízení IV) a V) rozhodnutí Obecního úřadu Kněžmost (dále obecní úřad ) ze dne 17. 12. 2012, čj. OuKn 2335/12 Mad, tak, že část výroku obecního úřadu ve znění na pozemku č. 448/18 a na pozemku č. 448/19 v katastrálním území Srbsko existuje pozemní komunikace dle § 2 zákona o pozemních komunikacích, která je veřejně přístupnou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a tento stav trvá od nepaměti nahradil zněním na pozemku č. 448/18 a na pozemku č. 448/19 v k. ú. Srbsko, dle § 142 odst. 1 správního řádu neexistuje pozemní komunikace dle § 2 zákona o pozemních komunikacích, která je veřejně přístupnou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích . Výrokem II. napadeného rozhodnutí žalovaný zcela zrušil část rozhodnutí obecního úřadu ve znění na pozemcích č. 491, č. 492, č. 493 a č. 443 v k. ú. Srbsko, označováno jako tzv. 3. cesta, neexistuje pozemní komunikace dle § 2 zákona o pozemních komunikacích, a tato tzv. 3. cesta není veřejně přístupnou účelovou komunikací podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích .

[2] Žalobce podal proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 10. 2015, čj. 46 A 79/2013-70, zrušil výrok I. žalobou napadeného rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[3] Proti rozsudku krajského soudu podaly osoby zúčastněné IV) a V), dále stěžovatelé, kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 11. 2015 vzali oba stěžovatelé prostřednictvím své zástupkyně kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož v posuzované věci oba stěžovatelé vzali kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud příslušný soud nerozhodl, Nejvyšší správní soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Protože oba stěžovatelé neuhradili soudní poplatek, nerozhodoval Nejvyšší správní soud samostatně o jeho vracení.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. prosince 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu