8 As 15/2007-69

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobce A. E. proti žalované Policii ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Českých Budějovicích, České Budějovice, Pražská 23, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2006, čj. SCPP-159/CB-OPK-K-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2007, čj. 10 Ca 208/2006-40,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. I. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 24. 10. 2006, čj. SCPP-159/CB-OPK-K-2006, žalovaný rozhodl podle § 124 odst. 1 zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který ji rozsudkem ze dne 31. 1. 2007, čj. 10 Ca 208/2006-40, zamítl. Písemné vyhotovení rozsudku bylo advokátce žalobce doručeno dne 6. 2. 2007 (§ 42 odst. 2 s. ř. s.).

Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.). Lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo úterý 6. 2. 2007, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo úterý 20. 2. 2007. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 27. 2. 2007, kasační stížnost je tedy opožděná a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud nad rámec nutného odůvodnění doplňuje, že nepřehlédl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, o které krajský soud před předložením spisu Nejvyššímu správnímu soudu nerozhodl. Nejvyšší správní soud přisvědčuje postupu krajského soudu, neboť jeho další úkony by při zjevné opožděnosti kasační stížnosti byly v rozporu se zásadou procesní ekonomie.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu