8 As 14/2007-120

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2002, čj. 144/02-160-PKPR/101 a proti rozhodnutí ministra dopravy ze dne 7. 11. 2005, čj. 41/2005-510-RK/2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2006, čj. 5 Ca 29/2006- 80,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2006, čj. 5 Ca 29/2006-80, byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ze dne 20. 2. 2002, čj. 144/02-160-PKPR/101 a bylo zrušeno napadené rozhodnutí ministra dopravy ze dne 7. 11. 2005, čj. 41/2005-510-RK/2. Kasační stížností podanou dne 23. 10. 2006 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení výroku I., kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů a výroku III. o nákladech řízení. Stěžovatel v kasační stížnosti zmiňuje zastoupení advokátem, jehož jméno neuvedl a zastoupení nijak nedoložil. Dne 7. 11. 2006 mu bylo usnesením Městského soudu v Praze, čj. 5 Ca 29/2006-105, uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k podání kasační stížnosti a k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti nebo doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, soud toto podání odmítne. K tomuto usnesení se stěžovatel vyjádřil dne 23. 11. 2006 tak, že zákon, který jej nutí dát advokátovi plnou moc je vadný a diskriminační, neboť zvýhodňuje občany, kteří mají vysokoškolské právnické vzdělání a proto plnou moc advokátovi neudělí. Dále ve vyjádření požádal o prominutí poplatku za kasační stížnost. Osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli přiznáno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2006, čj. 5 Ca 29/2006-110. Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí pouze, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, toto zákonem požadované právnické vzdělání nemá. Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání jejímu meritornímu projednání, jedná se o nedostatek zákonného procesního předpokladu, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl. Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu