8 As 128/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2015, čj. MPSV-UM/4932/15/9S-PDK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2015, čj. 10 A 127/2015-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2015, čj. MPSV-UM/4932/15/9S-PDK, kterým žalovaný k žalobcovu odvolání zrušil rozhodnutí Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Pardubicích. Žalobce zároveň navrhl, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek.

[2] Krajský soud nepřiznal žalobě odkladný účinek, neboť žalobce svůj návrh nezdůvodnil ani v soudem dodatečně určené lhůtě.

[3] Proti usnesení o nepřiznání odkladného účinku žaloby podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost.

[4] Již v usnesení ze dne 22. 12. 2004, čj. 5 As 52/2004-172, č. 507/2005 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud konstatoval, že rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné. Kasační stížnost proti takovému rozhodnutí není přípustná [srov. § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.]. Jedná se o dlouhodobě ustálený právní názor, který Nejvyšší správní soud zopakoval v řadě dalších rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2012, čj. 7 As 1/2012-38, nebo ze dne 30. 3. 2011, čj. 4 Ads 12/2011-51), a který potvrdil i Ústavní soud (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 156/05).

[5] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první za použití § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. října 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu