8 As 121/2012-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, čj. 11 A 113/2012-53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 9. 2012, čj. 11 A 113/2012-53, odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že se prokazatelně nedomohl provedení spravedlivých správních řízení v souladu se zákony č. 1/93 a 2/93 ani u mú v jh ani u kú v čb, doručení nebyla provedena v souladu se zákonem a byla tak podstatným způsobem porušena lidská práva žalobce na provedení spravedlivých správních řízení . Protože žaloba nesplňovala náležitosti řádného podání podle § 37 s. ř. s. a žalobce ani k výzvě městského soudu vady podání neodstranil, městský soud žalobu odmítl.

[2] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost a současně požádal o ustanovení advokáta. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 6. 2013, čj.-41, stěžovatele neosvobodil od soudních poplatků, zamítl žádost o ustanovení zástupce a současně jej vyzval, aby zaplatil soudní poplatek do jednoho týdne od doručení usnesení a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud zaslal usnesení žalobci opakovaně, z druhé doručenky vyplývá, že si stěžovatel zásilku převzal osobně dne 4. 7. 2013. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula 11. 7. 2013.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Jak vyplývá ze shora uvedeného, stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu Nejvyšší správní soud stanovil usnesením ze dne ze dne 17. 6. 2013, čj.-41. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 4. 7. 2013, soudem určená lhůta pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 11. 7. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

[5] Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. července 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu