8 As 120/2017-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: A. H., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, z.s., se sídlem Kovářská 939/4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2017, čj. OAM-58/LE-LE05-LE22-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 5. 2017, čj. 60 Az 26/2017-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Úvod:

Žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu. Žalobce rozhodnutí napadl žalobou, v níž současně požádal o ustanovení zástupce. Krajský soud žalobci ustanovil zástupcem Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z.s. Žalobce proti usnesení podal kasační stížnost, neboť trval na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud se musel zabývat otázkou ustanovení zástupce dle § 35 odst. 5 s. ř. s.

I. [1] Žalovaný v rozhodnutí ze dne 28. 4. 2017, čj. OAM-58/LE-LE05-LE22-2017, posoudil žalobcovu žádost o udělení mezinárodní ochrany, přičemž mezinárodní ochranu neudělil.

II. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Plzni; současně požádal o ustanovení zástupce. Krajský soud usnesením označeným v záhlaví žalobci ustanovil zástupcem Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z.s. (dále jen OPU ). V odůvodnění uvedl, že žalobce splňuje zákonné podmínky pro ustanovení zástupce (§ 35 odst. 8 s. ř. s.); OPU mj. poskytuje právní poradenství zajištěným osobám a žadatelům o mezinárodní ochranu a aktivně působí právě v zařízení pro zajištění cizinců, kde se nachází i žalobce.

III. [3] Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Namítl, že nesouhlasí s ustanovením OPU jeho zástupcem, neboť žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. K řádnému hájení jeho zájmů je nezbytné, aby byl zastoupen advokátem. Navíc v případném řízení o kasační stížnosti je nevyhnutelné, aby byl zastoupen právě advokátem a nikoli OPU, jejíž zastupování je vyloučeno.

IV. [4] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že mu nepřísluší hodnotit rozhodnutí soudu a že se nemůže k osobě zástupce vyjádřit.

V. [5] Kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou. Nejvyšší správní soud proto posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

[6] Kasační stížnost není důvodná.

[7] Ze soudního spisu krajského soudu je zřejmé, že žalobce v žalobě požádal o ustanovení právního zástupce ve věci. Přímo uvedl, že žádá soud o ustanovení právního zástupce ve věci. Žalobce není seznámen s českým právním řádem, zároveň nemá dostatečné finanční příjmy k hrazení zástupce z vlastních zdrojů. Je zajištěn v Zařízení pro zajištění cizinců, nemá žádnou možnost legálního příjmu ani pobytu na území České republiky. Není tedy pravdou, že by již v žalobě žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. V dané věci byly naplněny podmínky ustanovení zástupce dle § 35 odst. 5 s. ř. s, dle něhož, domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, může být zastoupen též právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona, k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách, patří poskytování právní pomoci uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[8] Krajský soud dostatečně zdůvodnil, proč stěžovateli za zástupce ustanovil právě OPU; mj. uvedl, že ta poskytuje právní poradenství zajištěným osobám a žadatelům o mezinárodní ochranu, k čemuž jí Ministerstvo vnitra poskytlo dotaci, a aktivně působí právě v zařízení pro zajištění cizinců, kde pobývá stěžovatel. S ohledem na předmět řízení, místo pobytu stěžovatele a hospodárnost řízení dospěl krajský soud k závěru, že je vhodnější ustanovit OPU, než zástupce z řad advokátů. S uvedeným závěrem Nejvyšší správní soud souhlasí.

[9] Stěžovatel nadto nemůže předjímat výsledek řízení před krajským soudem tím, že v případě podání kasační stížnosti by musel být zastoupen právě advokátem. Kasační stížnost totiž představuje mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí správního soudu a nelze a priori předpokládat jeho podání.

VI. [10] Nejvyšší správní soud uzavírá, že neshledal kasační námitky stěžovatele důvodnými a nezjistil ani jiné vady, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že kasační stížnost nebyla důvodná, Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. zamítl.

[11] V této souvislosti Nejvyšší správní soud připomíná, že žalobci, resp. jeho zástupci pravomocně ustanovenému krajským soudem, zbývá již jen velmi krátká lhůta k odstranění vad žaloby (usnesení Krajského soudu v Plzni čj. 60 Az 26/2017-23 ze dne 26. 5. 2017).

[12] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2017

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu