8 As 113/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: CC INTERNET s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2015, čj. 3381/DS/15-5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 4. 2017, čj. 30 A 40/2016-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 26. 5. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2017, čj.-16, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 6. 6. 2017; poslední den lhůty připadl na státní svátek 6. 7. 2017, posledním dnem lhůty proto byl pátek 7. 7. 2017. O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen.

[2] V uvedené lhůtě stěžovatel kasační stížnost ani nedoplnil, ani nepožádal o prodloužení stanovené lhůty (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel kasační stížnost doplnil až podáním doručeným do datové schránky soudu dne 11. 7. 2017. Pro neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat; k pozdnímu doplnění kasační stížnosti nelze přihlížet.

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[4] Podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli na účet jeho zástupce, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. července 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu