8 As 107/2015-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: E. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, čj. 7 Azs 134/2015-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. 1. Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 9. 2014, čj. OAM-177/LE-LE21-LE05-2014, zastavil řízení o žádosti žalobkyně o mezinárodní ochranu pro nepřípustnost [§ 25 písm. i) ve spojení s 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů].

2. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 5. 5. 2015, čj. 61 Az 22/2014-34, zamítl.

3. Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností a současně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

4. Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce usnesením ze dne 2. 7. 2015, čj. 7 Azs 134/2015-22.

5. Stěžovatelka podala proti usnesení čj. 7 Azs 134/2015-22 kasační stížnost, v níž opět požádala o ustanovení zástupce.

II. 6. Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost proti usnesení čj. 7 Azs 134/2015-22 není přípustná.

7. Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu kasační stížnost přípustná není (§ 102 s. ř. s. a contrario). O nepřípustnosti opravných prostředků proti usnesení čj. 7 Azs 134/2015-22 byla stěžovatelka v napadeném usnesení řádně poučena.

8. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s.].

9. S ohledem na nepřípustnost kasační stížnosti, kterou není možné zhojit, soud nepřistoupil ke standardním procesním krokům a nerozhodoval ani o žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce. Takový postup by byl ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie.

10. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. července 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu