8 As 104/2017-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: předseda Obvodního soudu pro Prahu 5, se sídlem Legerova 1877/7, Praha 2, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2017, čj. 48 A 29/2017-3,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Praze domáhal ochrany před nezákonným zásahem, který spatřoval v rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 5 na rok 2014. Krajský soud věc výše specifikovaným usnesením postoupil Městskému soudu v Praze.

[2] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se proti usnesení krajského soudu bránil kasační stížností, jejíž součástí byla i žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

[3] Nejvyšší správní soud posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že byla podána včas, osobou oprávněnou a proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná. S ohledem na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19, podle něhož v případech, kdy kasační stížnost směřuje proti procesnímu rozhodnutí učiněnému v řízení o žalobě, jakým je také usnesení o postoupení věci příslušnému soudu, nemusí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a není povinen hradit soudní poplatek, netrval Nejvyšší správní soud na podmínce zastoupení advokátem a úhradě soudního poplatku ani v posuzované věci.

[4] Po přezkoumání věci Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost není důvodná.

[5] V posuzovaném případě podal stěžovatel žalobu u Krajského soudu v Praze. Krajský soud dospěl ke správnému závěru, že v dané věci je ve smyslu § 83 věty před středníkem s. ř. s. žalovaným správním orgánem, jemuž je přičitatelný stěžovatelem vymezený nezákonný zásah ve formě vydání rozvrhu práce, předseda Obvodního soudu pro Prahu 5. Podle § 34 odst. 2 a § 127 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů (zákon o soudech a soudcích) totiž vykonává státní správu okresního (obvodního) soudu jeho předseda a podle § 41 odst. 2 téhož zákona také vydává rozvrh práce.

[6] Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Podle § 7 odst. 5 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

[7] Podle příloh č. 2 a 4 zákona o soudech a soudcích spadá žalovaný vzhledem ke svému sídlu na území hlavního města Prahy do obvodu Městského soudu v Praze a nikoliv Krajského soudu v Praze. Krajský soud tudíž nepochybil, pokud žalobu napadeným usnesením postoupil místně příslušnému soudu. Rovněž žádné jiné vady, které stěžovatel pouze bez jakékoli konkretizace namítal (tj. nezákonnost, podjatost, zmatečnost, trestnou činnost úředních osob atd.) Nejvyšší správní soud na postupu krajského soudu neshledal.

[8] O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovanému, kterému by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti svědčilo, soud náhradu nákladů nepřiznal, neboť mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. srpna 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu