8 Aps 3/2013-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) J. J., b) J. L., .proti žalovaným: 1) Český úřad zeměměřický a katastrální, se sídlem Praha 8, Pod sídlištěm 9/1800, 2) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Brno, Moravské nám. 1, 3) soudní exekutor JUDr. Milan Růžička, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Zlín, 2. května 2384, ve věci ochrany před nečinností a nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu Praze ze dne 20. 3. 2013, čj. 9 A 203/2012-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou dne 26. 11. 2012 u Městského soudu v Praze se žalobci domáhali ochrany před nečinností a před nezákonným zásahem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, a dále ochrany před nezákonným zásahem soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky.

2. Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 3. 2013, čj. 9 A 203/2012-41, žalobu odmítl a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

3. Žalobci (stěžovatelé) brojili proti usnesení městského soudu kasační stížností.

4. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

5. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu, lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

6. Z obsahu soudního spisu vyplynulo, že napadené usnesení městského soudu bylo zasláno pouze žalobci a), protože zastupoval i žalobce b). Protože nebyl žalobce a) na doručovací adrese zastižen, Česká pošta s. p. zásilku dne 22. 4. 2013 uložila a připravila k vyzvednutí a současně žalobci zanechala výzvu, aby si zásilku vyzvedl.

7. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle § 49 odst. 4 o. s. ř. písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Česká pošta s. p. uložila zásilku dne 22. 4. 2013, desetidenní lhůta tedy skončila 2. 5. 2013; tímto dnem byla zásilka doručena. Následující den Česká pošta s. p. měla povinnost vhodit písemnost do schránky, ale neučinila tak, protože žalobce a) si dne 3. 5. 2013 převzal zásilku osobně; z toho vyplývá, že se žalobce a) se zásilkou prokazatelně seznámil.

8. Vzhledem k fikci doručení, ke které v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. došlo dne 2. 5. 2013, měl žalobce právo podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí, tedy nejpozději dne 16. 5. 2013. Žalobce a) tak však učinil až 17. 5. 2013, kdy osobně podal kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost byla podána po uplynutí zákonem stanovené lhůty a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

9. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. července 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu