8 Aps 13/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: E. M., proti žalovanému: 1) Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín a 2) Městský úřad Vsetín se sídlem Svárov 1080, Vsetín, o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 10. 2013, čj. 22 A 105/2013-12,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 10. 2013, čj. 22 A 105/2013-12, odmítl podání, jímž žalobkyně žádala, aby soud nařídil zastavení řízení u Magistrátu hlavního města Prahy o vydání regulačního plánu Obce Jablůnka, vyvolané Městským úřadem Vsetín, jak má vyplývat z usnesení Městského úřadu Vsetín ze dne 1. 7. 2013, čj. MUVS-S 3627/2006 OVÚPD/Ev.

[2] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti usnesení krajského soudu kasační stížností. Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 6. 11. 2013 doručeno podání stěžovatelky, v němž soudu sdělila, že kasační stížnost bere zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. listopadu 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu