8 Aps 1/2008-120

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: ArcelorMittal Ostrava, a. s., se sídlem Vratimovská 689, Ostrava, zast. Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem se sídlem náměstí Svobody 20, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, zast. JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem náměstí 14. října 3, Praha 5, proti nezákonnému zásahu žalovaného, o kasační stížnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava, zast. Mgr. Ing. Petrem Severou, advokátem se sídlem Křižovnické náměstí 193/2, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2007, č. j. 5 Ca 277/2007-48,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne ze dne 5. 11. 2007, č. j. 5 Ca 277/2007-48, Městský soud v Praze rozhodl, že společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. není osobou zúčastněnou na řízení o žalobě žalobkyně proti nezákonnému zásahu žalovaného spočívajícím v nezákonnosti správních řízení. Řízení o žalobě je u Městského soudu v Praze vedeno pod sp. zn. 5 Ca 277/2007.

Proti tomuto usnesení podala společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. (dále též stěžovatelka ) kasační stížnost, kterou opřela o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Usnesením ze dne 25. 7. 2008, č. j.-99, osmý senát Nejvyššího správního soudu postoupil věc rozšířenému senátu, neboť při předběžné poradě shledal, že jeho rozhodnutí závisí na posouzení právní otázky, která je dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu řešena rozdílně.

Po předložení věci rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu stěžovatelka podáním ze dne 6. 5. 2009 vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět a požádala o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle § 21 odst. 1 s. ř. s. předseda Nejvyššího správního soudu vydává po projednání v plénu jednací řád Nejvyššího správního soudu. Podle odst. 2 téhož ustanovení v jednacím řádu Nejvyšší správní soud upraví zejména podrobněji postup při výkonu soudnictví, při jednání kolegií a pléna, při vytváření senátů a rozšířených senátů, při tvorbě rozvrhu práce, při prověrkách rozhodovací činnosti soudců Nejvyššího správního soudu, při sledování a vyhodnocování pravomocných rozhodnutí soudů, při přijímání zásadních usnesení, při zaujímání stanovisek, při vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a vnitřní organizaci Nejvyššího správního soudu.

Procesní postup při jednání a rozhodování rozšířeného senátu, tedy jedné z forem výkonu soudnictví, je na základě shora uvedeného zákonného zmocnění upraven především v § 71 jednacího řádu Nejvyššího správního soudu (dále jen jednací řád , dostupný na www.nssoud.cz). Podle odst. 4 tohoto ustanovení jednacího řádu, jestliže byla rozšířenému senátu postoupena k rozhodnutí věc, v níž měl být odmítnut návrh nebo zastaveno řízení, aniž tyto otázky byly uvedeny postupujícím senátem jako sporné, rozhodne o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení rozšířený senát. Rozšířený senát zastaví řízení rovněž tehdy, nastanou-li důvody pro takový postup teprve poté, kdy mu byla věc postoupena.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 108 odst. 2 s. ř. s., byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Nejvyšší správní soud shledal, že projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu a postoupen rozšířenému senátu, rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 věty druhé jednacího řádu řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 108 odst. 2 a § 120 téhož zákona, zastavil.

Samotnou spornou právní otázkou, kvůli níž osmý senát věc rozšířenému senátu předložil, se rozšířený senát nezabýval, neboť k tomu by byl oprávněn jedině v situaci, kdy by nebyl dán důvod k zastavení řízení.

O nákladech řízení rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku za kasační stížnost, na který má stěžovatelka podle § 10 odst. 3 první věta a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nárok, je podle § 3 odst. 4 téhož zákona příslušný Městský soud v Praze (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2008, č. j. 7 As 19/2008-126, www.nssoud.cz).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2009

JUDr. Josef Baxa předseda rozšířeného senátu