8 Ans 2/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: Ing. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 4. 2013, čj. 30 A 57/2011-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. [1] Žalobce (stěžovatel) podal dne 15. 9. 2011 ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Žalobu podal v souvislosti s rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 8. 2011, zn. 5595/VZ/2010, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Komise k projednávání přestupků města Chlumec nad Cidlinou ze dne 12. 1. 2010, čj. SPR 1565/09289/2009, P 45,46/2009, v přestupkových věcech A. a M. L., a řízení zastaveno z důvodu uvedeného v § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v rozhodném znění.

[2] Krajský soud žalobu odmítl usnesením ze dne 9. 4. 2013, čj. 30 A 57/2011-25.

[3] Stěžovatel brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1) písm. a) s. ř. s.

[4] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 11. 6. 2013, čj.-11, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 2 týdnů od doručení výzvy. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena 11. 6. 2013.

[5] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu