8 Ans 1/2013-11

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: J .K., ve věci podání žalobce ze dne 22. 3. 2013 a 15. 4. 2013,

takto:

I. Podání žalobce ze dne 22. 3. 2013 a ze dne 15. 4. 2013 s e o d m í t a j í . II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 5. 2013 prostřednictvím Městského soudu v Praze podání žalobce (stěžovatele) ze dne 22. 3. 2013 označené jako Opakována omluva z nevyřizování korespondence//nečinností z důvodů zdravotních, titulu nemoci z povolání, těžké dopravní nehody a bijících nám biologických hodin. a ze dne 15. 4. 2013 označené jako Stížnost na instrumentální liknavost a nečinnost soudce//soudu a jejich individuálně zatvrzele odmítaní psáni všech spisových značek zainteresovaných stran v soudním řízeni.

2. Vzhledem k tomu, že z uvedených podání nebylo zřejmé, zda se jedná o kasační stížnost, případně proti jakému rozhodnutí směřuje a z jakých důvodů jej napadá, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 7. 6. 2013, čj.-8, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení upřesnil svá podání, tj. sdělil, zda jeho podání představují kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, případně jaká konkrétní pochybení v tomto rozhodnutí spatřuje (viz § 106 odst. 3 s. ř. s.). Současně soud poučil stěžovatele, že kasační stížnost odmítne, neodstraní-li stěžovatel uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě.

3. Usnesení čj.-8 bylo stěžovateli doručeno dne 12. 6. 2013. Lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 12. 7. 2013, protože stěžovatel neodstranil vady svého podání ve stanovené lhůtě.

4. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny a tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn. Soud proto odmítl podání stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

5. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že neshledal podmínky pro postup podle § 46 odst. 2 s. ř. s. Odmítnutí návrhu a poučení účastníka, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu u příslušného soudu v občanském soudním řízení, by bylo namístě pouze tehdy, pokud by z předmětného podání bylo zřejmé, že se jedná o projednatelný návrh, kterým se stěžovatel domáhá rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedoplnil ani k výzvě soudu své podání způsobem, z něhož by bylo zřejmé, o jaké řízení se jedná, nebyly splněny podmínky pro postup podle § 46 odst. 2 s. ř. s.

6. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. července 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu