8 Ans 1/2007-148

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobců a) M. G. a b) M. G., právně zastoupených JUDr. Bedřichem Vymětalíkem, advokátem ve Frýdku Místku, Lískovecká 2089, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, (odboru) Zemědělská agentura a pozemkový úřad Kroměříž, Kroměříž, nám. Míru 3287, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-130,

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Žalobci se žalobou ze dne 3. 3. 2004 domáhali u Krajského soudu v Brně ochrany proti nečinnosti správního orgánu (žalovaného). Krajský soud v Brně žalobu usnesením ze dne 29. 8. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-106, odmítl. Žalobci (stěžovatelé) napadli usnesení krajského soudu kasační stížností (dále jen kasační stížnost I.) a současně požádali o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 12. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-130, žádosti stěžovatelů zamítl. Stěžovatelé napadli posledně uvedené usnesení kasační stížností (dále jen kasační stížnost II.).

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení usnesení o zamítnutí žádostí stěžovatelů o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce bylo stěžovatelům postupem podle § 42 odst. 2 s. ř. s. doručeno dne 20. 12. 2006.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynutím toho dne, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Kasační stížnost se podle § 106 odst. 4 s. ř. s. podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal a lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v její poslední den předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li zákon jinak.

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti II., byla středa 20. 12. 2006. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti II. byla proto středa 3. 1. 2007. Kasační stížnost II. však byla podána k poštovní přepravě teprve ve čtvrtek 4. 1. 2007.

Nejvyšší správní soud odmítl z uvedených důvodů kasační stížnost II. jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu