8 Afs 99/2006-69

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce Ing. K. K., zastoupeného Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem v Praze 7, Komunardů 6, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 10. 2003, čj. FŘ-8574/11/03, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2005, čj. 9 Ca 310/2003-38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 10. 2003, čj. FŘ-8574/11/03, změnil k odvolání žalobce dodatečný platební výměr ze dne 19. 3. 2002, čj. 42589/02/011912/6957, na základ daně, daň a ztrátu z příjmů fyzických osob za rok 1997, vydaný Finančním úřadem.

Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 24. 6. 2005, čj. 9 Ca 310/2003-38, zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynutím toho dne, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Kasační stížnost se podle § 106 odst. 4 s. ř. s. podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Písemné vyhotovení rozsudku městského soudu bylo žalobci doručeno do vlastních rukou v pátek 9. 9. 2005. Tento den určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 23. 9. 2005. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě teprve v sobotu dne 24. 9. 2005.

Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud doplňuje, že výzva městského soudu ze dne 25. 10. 2005, čj. 9 Ca 310/2003-55, k odstranění nedostatků kasační stížnosti ve stanovené lhůtě ani výzva městského soudu ze dne 2. 1. 2006, čj. 9 Ca 310/2003-60, k zaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě nemohly prodloužit lhůtu pro podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 věta první s. ř. s.), neboť se jedná o lhůtu zákonnou, kterou nelze prodloužit, a to ani soudním rozhodnutím. Podle § 106 odst. 2 in fine s. ř. s. nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Nejvyšší správní soud odmítl ze shora uvedených důvodů kasační stížnost jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu