8 Afs 95/2006-56

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně E. I., spol. s r. o., zastoupené JUDr. Irenou Švestkovou, advokátkou v Praze 1, Řeznická 13, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2005, čj. FŘ-898/A/12/05, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2006, čj. 11 Ca 234/2005-36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 7. 2005, čj. FŘ-898/A/12/05, podle § 50 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zamítl odvolání žalobkyně proti dodatečnému platebnímu výměru, vydanému Finančním úřadem dne 1. 9. 2004, pod čj. 272580/04/010517/8113, kterým byla žalobkyni dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2001 ve výši 239 940 Kč.

Žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného podala žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 31. 1. 2006, čj. 11 Ca 234/2005-36, zamítl. Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku bylo žalobkyni v souladu s § 42 odst. 2 s. ř. s. doručeno dne 2. 2. 2006, kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 21. 2. 2006.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynutím toho dne, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Kasační stížnost se podle § 106 odst. 4 s. ř. s. podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 2. 2. 2006. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl proto čtvrtek 16. 2. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě teprve v úterý 21. 2. 2006.

Nejvyšší správní soud odmítl z uvedených důvodů kasační stížnost jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu