8 Afs 85/2006-73

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce B., spol. s r. o., proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2005, čj. 812/13/05, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2006, čj. 8 Ca 221/2005-51,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 24. 5. 2005, čj. 812/13/05, podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zamítl odvolání žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2002 ve výši 29 970 492 Kč, vydanému Finančním úřadem dne 14. 9. 2004, pod čj. 206567/04/001514/7691.

Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 14. 2. 2006, čj. 8 Ca 221/2005-51, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností; ta však byla podána opožděně.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku bylo žalovanému doručeno v souladu s ustanovením § 48g odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 14. 3. 2006, kasační stížnost pak byla podána dne 5. 4. 2006.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo úterý 14. 3. 2006, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti úterý 28. 3. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě teprve ve středu 5. 4. 2006.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu