8 Afs 80/2006-75

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Praha 9, Sokolovská 219, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2006, čj. 10 Ca 100/2005-60,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu ze dne 5. 11. 2004, čj. 24722/2004-603. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 24. 8. 2004, čj. 22094/2004-613, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení správního poplatku pro opožděnost jeho podání a zastaveno řízení ve věci vydání povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení amatérské služby.

Proti usnesení Městského soudu v Praze podal stěžovatel kasační stížnost, předanou k poštovní přepravě dne 13. 3. 2006 a městskému soudu doručenou dne 15. 3. 2006.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 3. 2006, čj. 10 Ca 100/2005-68 uložil stěžovateli, aby si ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení zvolil advokáta v řízení o kasační stížnosti, nebo doložil, že má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení městského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 10. 4. 2006, a to na adresu P., K. 42.

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula ve středu dne 10. 5. 2006.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu