8 Afs 8/2007-53

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce V. m., a. s., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, České Budějovice, Mánesova 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2006, čj. 4971/120/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 12. 2006, čj. 10 Ca 184/2006-28, takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 8. 2006, čj. 4971/120/2006, zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí (dodatečnému platebnímu výměru) Finančního úřadu (správce daně) ze dne 15. 3. 2006, čj. 10283/06/102970/3735, kterým byla žalobci dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2001 ve výši 271 250 Kč. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který rozsudkem ze dne 6. 12. 2006, čj. 10 Ca 184/2006-28, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu včas podanou kasační stížností. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 2. 1. 2007, čj. 10 Ca 184/2006-44, vyzval stěžovatele, aby se ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení dal zastoupit advokátem a toto zastoupení doložil předložením plné moci udělené advokátovi a dále aby prostřednictvím zvoleného advokáta podal řádnou kasační stížnost a uvedl, jaké rozhodnutí soudu je napadáno, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno, důvody, pro které rozhodnutí napadá, a jaký návrh na vydání rozsudku činí; současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 4. 1. 2007. Stěžovatel na usnesení krajského soudu nijak nereagoval, kasační stížností jej nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude v řízení zastupovat, ani doplnění zákonných náležitostí kasační stížnosti, ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložil. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel neprokázal (a ostatně ani netvrdil) právnické vzdělání zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje a advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. února 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu