8 Afs 73/2007-99

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. C., zastoupený JUDr. Radomilem Ondruchem, advokátem v Praze 2, Šafaříkova 371/22, PSČ 120 00, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, Žitná 12, Praha 2, PSČ 120 00, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2004, čj. 5986/04-110, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2007, čj. 6 Ca 219/2004-64,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Finanční úřad v Příbrami dne 15. 7. 2003 dodatečným platebním výměrem č. 10300003314 stanovil žalobci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a § 46 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen daňový řád ), základ daně ve výši 7 500 000 Kč a vyměřil daň ve výši 3 000 000 Kč.

Žalobce podal proti dodatečnému platebnímu výměru odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 7. 2004, čj. 5986/04-110, zamítl.

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 26. 4. 2007, čj. 6 Ca 219/2004-64.

Stěžovatel podal kasační stížnost, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je tvrzení, že se správce daně nedostatečně zabýval navrženými důkazy (podobnou námitku uplatnil i vůči postupu městského soudu), a rozhodoval na základě důkazů, se kterými stěžovatele neseznámil.. Druhým důvodem je nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů: stěžovatel tvrdí, že městský soud se nevypořádal s žalobní námitkou podjatosti pracovníka finančního úřadu.

Ze soudního spisu plyne, že ohledně druhé námitky má stěžovatel pravdu. Stěžovatel namítal podjatost pracovníka finančního úřadu skutečně již v žalobě k městskému soudu; ten se jí v rozsudku nezabýval, neuvedl, proč ji pominul, resp. jak nahlíží na její důvodnost.

Senát má za to, že v právní otázce, kterou je třeba posoudit, je dosavadní judikatura jednotná, nicméně v hraničních případech je vhodné se od ní odchýlit, předkládá věc v souladu s § 17 odst. 1 s. ř. s. rozšířenému senátu.

Tříčlenný senát musí v rozsuzované věci rozhodnout o otázce, zda je vždy nezbytné zrušit rozsudek I. stupně a vrátit jej k dalšímu řízení i v případě, že výrok rozsudku krajského (zde městského) soudu má za správný, ale ke kasační námitce zjišťuje, že prvý soud se nevypořádal se všemi žalobními námitkami.

Nejvyšší správní soud se danou problematikou již zabýval. V rozhodnutí č. 787/2006 Sb. NSS vyslovil názor, že pokud opomene krajský (městský) soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu ze žalobních námitek, je jeho rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Předkládající senát zkoumal situaci, kdy předmětná námitka byla pouze jednou z více námitek, v posuzované věci měla marginální charakter a může ji spolehlivě věcně posoudit i Nejvyšší správní soud podle obsahu spisu.

V těchto případech je sporné, zda-pokud ostatní námitky nebudou shledány důvodné a rozhodnutí bude v ostatních bodech kasační stížnosti shledáno zákonným, je nutno je mít přesto za nepřezkoumatelné ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a je nutné rozsudek zrušit a vrátit městskému soudu. V takovém případě by totiž městský soud v novém řízení rozhodl stejným způsobem, přičemž by pouze stručně doplnit názor ke zbývající námitce.

Předkládající senát ve shodě se zásadou ekonomie a rychlosti řízení hodlá tedy posoudit námitku věcně. To však dosavadní judikatura neumožňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Jaroslav Vlašín, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Milada Tomková a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost jmenovaných soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 9. července 2008

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu