8 Afs 71/2007-102

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: OBAL CENTRUM s. r. o., se sídlem Veská 35, Sezemice, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2006, čj. 2766/130/2006-An, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 6. 2007, čj. 31 Ca 219/2006-68,

takto:

Návrh žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 21. 6. 2007, čj. 31 Ca 219/2006-68, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2006, čj. 2766/130/2006-An, a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení; současně žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Podáním ze dne 25. 2. 2008 požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Žádost o přiznání odkladného účinku odůvodnil právními následky, které mohou vzniknout při respektování názoru krajského soudu a které by mohly vést k nenahraditelné újmě nejen na straně stěžovatele, ale i na straně žalobce. Uposlechnutí názoru krajského soudu povede k vydání dvou rozhodnutí o odvolání, pravděpodobně zamítavých (vady vytknuté stěžovateli krajským soudem taková rozhodnutí nevylučují), která mohou být napadena mimořádnými opravnými prostředky a správními žalobami, s nimiž budou pro oba účastníky spojeny náklady řízení. V konečném důsledku budou vedena souběžně dvě řízení ve správním soudnictví, přičemž případný úspěch stěžovatele v řízení o této kasační stížnosti by vedl k existenci dvou rozhodnutí žalovaného v téže věci; stěžovateli přitom nejsou známy procesní prostředky, které by mu umožnily na takový postup reagovat a zrušit rozhodnutí vydané později v téže věci. Přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv třetích osob, jelikož současný stav daňového řízení podle stěžovatele odůvodňuje opětovné vydání zamítavých rozhodnutí o odvolání; procesní i hmotněprávní situace žalobce tak zůstane nezměněna. Přiznání odkladného účinku kasační stížnosti není ani v rozporu s veřejným zájmem, neboť zabrání možnému zbytečnému vynaložení nákladů ze státního rozpočtu na další řízení o téže věci, včetně výdajů souvisejících s účastí v řízení soudním.

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud připomíná, že důvody žádosti o přiznání odkladného účinku jsou odlišné od důvodů kasační stížnosti. Zatímco v kasační stížnosti stěžovatel uvádí důvody, pro které je rozhodnutí nezákonné, v žádosti o odkladný účinek zdůvodňuje, proč by měl být účinek rozhodnutí krajského soudu odložen do meritorního rozhodnutí věci. Vliv rozsudku krajského soudu na právní sféru stěžovatele by musel být zcela mimořádný a jeho důsledky by musely být spojeny právě s okamžitým výkonem rozhodnutí, kterému by proto bylo třeba předejít.

Nejvyšší správní soud přitom již dříve vyslovil (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 24. 4. 2007, čj. 2 Ans 3/2006-49, č. 1255/2007 Sb. NSS), že s ohledem na postavení správního orgánu v systému veřejné správy bude přiznání odkladného účinku kasační stížnosti k jeho žádosti vyhrazeno zpravidla ojedinělým případům. Výjimečně si lze představit případy, kde respektování soudního rozhodnutí by mohlo způsobit závažné důsledky (vrácení řidičského oprávnění duševně choré osobě, vystavení zbrojního průkazu nebezpečnému recidivistovi, udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem zločinnému podniku apod.).

O takovou mimořádnou situaci se však v posuzovaném případě nejedná. Zrušením rozhodnutí stěžovatele pro nezákonnost a vrácením věci k dalšímu řízení nebyla stěžovateli stanovena žádná povinnost, jejíž výkon by pro něj mohl znamenat nenahraditelnou újmu, ani zde nenastaly právní následky, které by takovouto újmu pro stěžovatele znamenaly. Za nenahraditelnou újmu nelze (s ohledem na charakter věci) považovat povinnost stěžovatele znovu v předmětné věci rozhodnout.

Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2008

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu