8 Afs 60/2011-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Bohušovická mlékárna, a. s., se sídlem Na Pláni 1997/41, Praha 5, zastoupené JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem se sídlem Na Stráni 26, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2008, čj. 14292/08-1200-505957, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 9. 2011, čj. 15 Ca 24/2009-49,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 18. 7. 2005, čj. 73313/05/196912/0198, Finanční úřad v Litoměřicích dodatečně vyměřil žalobkyni daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2000 ve výši 5 126 780 Kč.

2. K odvolání žalobkyně žalovaný změnil rozhodnutím ze dne 10. 2. 2006, čj. 1670/06-1200, rozhodnutí správce daně a dodatečně vyměřenou daň stanovil ve výši 5 017 970 Kč. Toto rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozsudkem ze dne 22. 5. 2008, čj. 15 Ca 91/2006-41, a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

3. Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 12. 2008, čj. 14292/08-1200-505957, změnil rozhodnutí správce daně tak, že dodatečně vyměřená daň činí 200 880 Kč.

4. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 14. 9. 2011, čj. 15 Ca 24/2009-49, zamítl.

5. Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Žalovaný navrhl zamítnutí kasační stížnosti.

6. Podáním ze dne 6. 12. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 12. 2011, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

7. S ohledem na tento úkon stěžovatelky Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

8. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. prosince 2011

JUDr. Jan Passer předseda senátu