8 Afs 59/2011-79

OPRAV NÉ U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Mazancem v právní věci žalobce OXA, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Průmyslová 165/7, zastoupeného JUDr. Milenou Novákovou, advokátkou se sídlem 381 01 Český Krumlov, Rooseveltova 37, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem 371 87 České Budějovice, Mánesova 3a, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 4. 2011, čj. 1292/11-1300, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 7. 2011, čj. 10 Af 39/2011-29,

takto:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, čj.-69, s e na h ra z u je text čj. 10 Af 13/2011-29 textem čj. 10 Af 39/2011-29 .

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 20. 3. 2012, čj.-69, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 7. 2011, čj. 10 Af 39/2011-29; dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že Nejvyšší správní soud v záhlaví rozsudku uvedl nesprávné číslo jednací napadeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud již nemá k dispozici všechny stejnopisy rozsudku, aby mohl provést jeho opravu, rozhodl za použití § 64 s. ř. s. a § 164 o. s. ř. o opravě rozsudku vydáním tohoto opravného usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 9. května 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu