8 Afs 53/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: CV Petrol, a. s., se sídlem Pražská 344, Dolní Břežany, zastoupeného JUDr. Alešem Staňkem, Ph.D., advokátem se sídlem Národní 365/43, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha ze dne 25. 7. 2011, čj. 8787-5/2011-170100-21, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2013, čj. 10 Af 64/2011-44,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Platebním výměrem ze dne 17. 3. 2011, čj. 6322/2011-176900-024, Celní úřad Kladno vyměřil žalobci spotřební daň z minerálních olejů za zdaňovací období duben roku 2010 ve výši 253 493 Kč.

2. Celní ředitelství Praha zamítlo odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 25. 7. 2011, čj. 8787-5/2011-170100-21.

3. Žalobce napadl rozhodnutí celního ředitelství žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 7. 5. 2013, čj. 10 Af 64/2011-44, zamítl.

4. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

5. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

6. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

7. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 22. 7. 2013, čj.-12. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne

2. 8. 2013, soudem určená lhůta 2 týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 16. 8. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

8. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

9. Závěrem zdejší soud doplňuje, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., stávající celní ředitelství zanikla ke dni 1. 1. 2013. V rámci nedokončených řízení ve správním soudnictví se dnem 1. 1. 2013 jejich nástupcem stal žalovaný.

10. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu