8 Afs 53/2008-82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: Alba, a. s., se sídlem Praha 4, Levá 6/311, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2005, čj. FŘ-481012/04, o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2007, čj. 5 Ca 156/2005-66,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á. II. Žádný z účastníků n e m á právo a náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení shora označeného správního rozhodnutí žalovaného. Usnesením tohoto soudu ze dne 29. 5. 2005, čj. 5 Ca 156/2005-19 bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též stěžovatel ) kasační stížnost. Usnesením městského soudu ze dne 27. 9. 2007, čj. 5 Ca 156/2005-66 bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, rovněž pro nezaplacení soudního poplatku. Další kasační stížností ze dne 1. 11. 2007, doručenou Městskému soudu v Praze se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozhodnutí ze dne 27. 9. 2007.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky k projednání a rozhodnutí o této (posledně uvedené) kasační stížnosti, mimo jiné, zda tato stížnost byla podána v zákonné lhůtě.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Podle § 64 s. ř. s. ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř., nebyla-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se tento den za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V daném případě byla písemnost (usnesení) doručována prostřednictvím držitele poštovní licence (České pošty, a. s.). Jelikož adresát nebyl při doručování zastižen, byla zásilka uložena dne 8. 10. 2007. Protože adresát si ji do 10 dnů nevyzvedl, má se zato, že byla doručena dne 18. 10. 2007 (čtvrtek). Tento den je rozhodující pro počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Na tom nic nemění, že stěžovatel zásilku fakticky převzal až dne 22. 10. 2007. Lhůta k podání kasační stížnosti tedy uplynula dnem 1. 11. 2007. Kasační stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 5. 11. 2007, tedy opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu