8 Afs 51/2007-80

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO HQ), se sídlem 1110 Brusel, Belgie, jednající prostřednictvím Ministerstva obrany (ČR), se sídlem Tychonova 1, Praha 6, adresa pro doručování Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany, se sídlem nám. Svobody 471, Praha 6, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2005, čj. FŘ-12380/13/04, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2007, čj. 5 Ca 133/2005-53,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Finanční úřad pro Prahu 1 (správce daně) přiznal žalobkyni rozhodnutím ze dne 1. 10. 2004, čj. 217568/04/001532/8225, nárok na vrácení daně z přidané hodnoty (ozbrojeným silám cizích států) v nulové výši, oproti uplatněnému nároku ve výši 519 167 Kč.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 2. 2005, čj. FŘ-12380/13/04, zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí správce daně.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 20. 4. 2007, čj. 5 Ca 133/2005-53, zamítl.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

Ze spisů vyplývá, že se předmětná zdanitelná plnění uskutečnila dne 31. 3. 2004 a 31. 5. 2004. Správní orgány i městský soud vycházely při posouzení věci ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jeho aplikace je nepochybně správná ve vztahu k druhému zdanitelnému plnění. První zdanitelné plnění se ovšem uskutečnilo za účinnosti zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jehož ustanovení měla být podle § 111 bodu 1 nového zákona o dani z přidané hodnoty na posouzení prvního zdanitelného plnění rovněž použita. Žádný z účastníků v průběhu řízení tuto skutečnost nenamítl.

Nejvyšší správní soud musí při rozhodování o kasační stížnosti řešit, zda je aplikace neúčinného zákona ve vztahu k prvnímu zdanitelnému plnění skutečností, kterou je třeba zohlednit z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud shodnou právní otázku již řešil.

V rozsudku ze dne 19. 7. 2007, čj. 7 Afs 126/2006-65 (www.nssoud.cz), vyslovil názor, že aplikace neúčinného znění právního předpisu je vadou natolik podstatnou, že má za následek nezákonnost rozhodnutí o věci samé a Nejvyšší správní soud k této vadě přihlédne z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

Osmý senát při předběžné poradě uzavřel, že se hodlá od citovaného právního názoru sedmého senátu odchýlit, proto věc předložil rozšířenému senátu (§ 17 odst. 1 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Marie Součková, JUDr. Milada Tomková a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost jmenovaných soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 23. června 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu