8 Afs 50/2008-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: L. S. S., proti žalovaným: 1) Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, zastoupený JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem nám. 14. října 3, Praha 5, 2) Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, proti rozhodnutí prvního žalovaného ze dne 19. 10. 2001, čj. 195/66433/2001, a o náhradu nemajetkové újmy v penězích, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2007, čj. 6 Ca 290/2006-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze odmítl usnesením ze dne 10. 7. 2007, čj. 6 Ca 290/2006-36, žalobu žalobkyně proti shora uvedenému rozhodnutí prvního žalovaného, spojenou s žalobou o náhradu nemajetkové újmy. Ve vztahu k části žaloby napadající rozhodnutí prvního žalovaného městský soud dovodil, že je žaloba opožděná, ve vztahu k části jíž se žalobkyně domáhala náhrady nemajetkové újmy dospěl k závěru, že se jedná o věc, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.

Žalobkyně (stěžovatelka) napadla usnesení městského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud nejprve přistoupil k posouzení včasnosti podání kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Napadené usnesení bylo žalobkyni doručeno v pondělí dne 23. 7. 2007 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s.). Tento den zároveň určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem k podání této stížnosti pak bylo pondělí dne 6. 8. 2007. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 13. 8. 2007, tedy opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud pro úplnost připomíná, že skutečnost, že si žalobkyně vyzvedla zásilku na poště dne 30. 7. 2007, tedy již poté, kdy nastaly důsledky uložení předvídané § 50c odst. 4 o. s. ř., nemá na tyto důsledky vliv.

Žalobkyně není pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Městský soud tento nedostatek neodstraňoval, Nejvyšší správní soud ovšem jeho postupu přisvědčuje. S ohledem na zjevnou opožděnost kasační stížnosti by ustanovení advokáta žalobkyni bylo ryze formálním krokem, který by se práv žalobkyně nemohl nijak dotknout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2008

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu