8 Afs 43/2012-39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: CIDEX, s. r. o., se sídlem Křemencova 178, Praha 1, zastoupené Mgr. Markem Hoskovcem, advokátem se sídlem Hybernská 20, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství Hradec Králové ze dne 11. 10. 2011, čj. 5988/11-1400-602175, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2012, čj. 31 Af 124/2011-59,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Finanční úřad v Ústí nad Orlicí rozhodnutím ze dne 21. 12. 2010, čj. 100625/10/273960601234, vyzval žalobkyni jako ručitelku k zaplacení daňového nedoplatku podle § 57a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání žalobkyně zamítlo Finanční ředitelství v Hradci Králové rozhodnutím ze dne 11. 10. 2011, čj. 5988/11-1400-602175.

2. Finanční ředitelství v Hradci Králové bylo ke dni 31. 12. 2012 zrušeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Jeho právním nástupcem se dle § 7 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb. ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

3. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji rozsudkem ze dne 25. 4. 2012, čj. 31 Af 124/2011-59, zamítl.

4. Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

5. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

6. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

7. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou jí soud stanovil usnesením ze dne 18. 7. 2012, čj.-18. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 7. 2012, soudem určená lhůta 5 dnů pro zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula dne 5. 8. 2012. Stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

8. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

9. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. května 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu